چی؟

مگر توالت هم به ظهور ربط دارد؟!


معذرت میخواهم که با این لحن

اما باید گفت!


اگر در بین راه برای قضای‌حاجات به مفرقی رفتید...

اگر توالت کثیف بود و خارج نشدی...

بلکه ماندی و تمیزش کردی

آن موقع آماده ای برای ظهور!


باید از یک نقطه شروع کرد...

حتا اگر آن نقطه توالت باشد!

باشد!