خوب...

کم کم میرویم به سمت آن‌که آنتن را بچرخانیم سمت دنیا

البت دنیایی که در سوی آخرت است...

دنیایی که مقدمه ی تمدن نوین اسلامی است...


آخر باید بدانید!

مقدمه ی تمدن اسلامی ، دولت اسلامی است!

و این دولت را رئیسی مقتدر میتواند بسازد...

پس برویم روی موج انتخابات!؟

یاعلی!پ.ن: فکر میکنم در متن اشاره داشته ام به رئیس‌جمهور محبوبم!

پ.ن: لطفا توجه داشته باشید! دولت اسلامی میخواهیم... دولتی که در راستای امام زمان باشد نه هوای نفسانی ما!