جالبه!

رئیسی میره بین فقرا و استقبال میشه ازش ، عکس یادگاری گرفتنه

ولی روحانی که میره و کتک میخوره ، شجاعته!


برید ببینید چرا کتک خوردید!


#معدن